Join our Newsletter!

Follow us:
Shi-Zheng Chen Shi-Zheng Chen on IMDB.com

Roles

High School Musical: China (2010)
Director